ESP ENG

   Serveis

 

Enginyeria del terreny

Estudis de caracterització del terreny.
Direcció de campanyes de camp, sondejos i assajos de laboratori.
Assessorament geològic i geotècnic.
Càlculs geotècnics.
Modelitzacions amb PLAXIS i FLAC.
Plans d'auscultació.
Anàlisi dels procediments constructius.
Estudis de patologies i identificació de problemàtiques.
Projectes de mesures de reparació del terreny.
 

 

 
 

Instal·lacions

Manuals d'Explotació de túnels.
Plans d'Autoprotecció i Anàlisi de Riscos.
Dictàmens i informes de Seguretat.
Estudis d'evacuació.
Estudis de ventilació.
Redacció de projectes de túnels.
Realització de simulacres.
Instal·lacions de túnels.
Instal·lacions de fontaneria, sanejament i contraincendis.
Instal·lacions elèctriques.
Auditories de seguretat.

 

 

 

Tecnologia BIM

Assessorament i consultoria d'aplicació de tecnologia BIM.
Projectes amb BIM i REVIT.
Disseny arquitectònic.
Formación especializada de personal en tecnología BIM.
Projectes d'arquitectura sostenible.

Obra civil i estructures

Estudis i projectes d'infraestructures lineals.
Disseny i càlcul d'estructures a per projectes d'obra civil.
Disseny i càlcul d'estructures per a projectes hidràulics.
Disseny i càlcul d'estructures a per projectes d'edificació.
Direccions d'obra civil i assessorament tècnic.
Modelització amb programes CYPE Enginyers, SAP 2000, ROBOT, RIDO i PLAXIS.
Estudis de patologies i auditories estructurals.
Projectes de rehabilitació i reparació.
Projectes d'aparcaments subterranis.

Estudis ambientals i GIS

Estudis ambientals
Estudis d'impacte ambiental.
Projectes de mesures correctores.
Programes de vigilància ambiental.
Informes i estudis ambientals de planificació i desenvolupament urbanístic.
Auditories ambientals.
Assistència Tècnica i Direcció ambiental d'obres.
Estudis específics: impacte acústic, impacte atmosfèric, ...
Autoritzacions i llicències ambientals.
Aplicacions GIS.
Projectes de gestió i tractament de residus.
 

 

Agroforestal, hidràulica i seguretat i salut

Disseny i càlcul de xarxes d’abastament i de sanejament.
Disseny i càlcul de xarxes de distribució, bombaments, captacions i basses en nous regadius.
Estudis de viabilitat i projectes de millora de regadius.
Modelització hidràulica i hidrològica.
Enginyeria fluvial.
Millora i manteniment de lleres.
Direccions d’obra i assistències tècniques d’obra hidràulica i d’enginyeria rural.
Concentració i eco-concentració parcel·lària.
Redacció de projectes de camins i drenatges.
Redacció d’Estudis Bàsics i Plans de seguretat i Salut.
Coordinacions de Seguretat i Salut.
Assessorament en matèria de Seguretat i Salut, Qualitat i Medi Ambient.
Copyright ©2016 SomEnginy, All Rights Reserved.
¡Este sitio web puede usar Cookies!
Esta página web puede utilizar cookies para funcionar mejor. En cualquier momento usted puede desactivar o cambiarla en la configuración de su navegador. Utilizando nuestro sitio web, significa que usted está de acuerdo con el uso de las cookies.

OK, lo entiendo o Más información
Información de Cookies
Esta página web puede utilizar cookies para funcionar mejor. En cualquier momento usted puede desactivar o cambiarla en la configuración de su navegador. Utilizando nuestro sitio web, significa que usted está de acuerdo con el uso de las cookies.
OK, lo entiendo
free website
built with
kopage